• "Aktywni Kaliszanie!”. - REKRUTACJA TRWA

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektem "Aktywni Kaliszanie!”.

  Celem Projektu „Aktywni Kaliszanie!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 96 osób, które ukończyły 30 lat, znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku pracy, z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego.

  Więcej informacji na stronie http://aktywni.wsfi.edu.pl/

 • Szczęśliwego Nowego Roku 2017

  Wszystkim Naszym Studentom, Przyjaciołom oraz Współpracownikom Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku. 

  Wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności na cały nadchodzący 2017 rok. Bądźmy Razem w Nowym Roku.

 • "Aktywni Kaliszanie!" - Szkolenia i staże dla osób z Kalisza i powiatu kaliskiego

  W styczniu 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Aktywni Kaliszanie!”.
  Celem Projektu „Aktywni Kaliszanie!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 96 osób, które ukończyły 30 lat, znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku pracy, z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego.

 • Kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

  Organizujemy kolejną edycję Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Kalisza, powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego i tureckiego.
  Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dwóch sekcjach: Sekcja Ekonomii i Finansów, Sekcja Rachunkowości.

  Eliminacje do Konkursu zostaną przeprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych na początku stycznia 2017 r., natomiast finał Konkursu odbędzie się 25 stycznia w Wydziale Ekonomii w Kaliszu.

 • Projekt „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” - szkolenia i staże w Łodzi

  Projekt „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.

Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Script logo