Ekonomia on-line

Studia Ekonomia on-line (przez internet)

Studia I stopnia na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w Łodzi trwają 6 semestrów i są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie e-learningu. Forma ta polega na łączeniu nauki przez Internet z tradycyjnymi zajęciami prowadzonymi w czasie zjazdów (3 zjazdy w semestrze). Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Absolwent kierunku Ekonomia może podjąć pracę w instytucjach finansowych, bankach, na stanowiskach analitycznych, kierowniczych, ekspertów ds. podatkowych i finansowych, controllingu oraz w jednostkach samorządowych. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze MSP.

Studia Ekonomia on-line zyskały pozytywną ocenę programową uchwaloną przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Studia on-line

Jak wyglądają studia przez Internet?

 • Student otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej, na której odbywają się zdalne zajęcia z poszczególnych przedmiotów.
 • Na platformie dostępne są wysokiej jakości, kompletne materiały dydaktyczne w formie elektronicznej. Każdy przedmiot z programu studiów ma przygotowany e-podręcznik oraz zestawy zadań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania. Wszystkie podręczniki i inne materiały dydaktyczne student otrzymuje za darmo, w ramach opłaty za studia.
 • Nauczanie na platformie odbywa się grupach pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. Studenci angażowani są w realizację projektów, zadań, dyskusje na forach w ramach danego przedmiotu.
 • Student ma możliwość stałego kontaktu z wykładowcami i innymi studentami za pośrednictwem poczty elektronicznej, forów i czatów.

Uzupełnieniem zajęć na platformie są zajęcia tradycyjne. W każdym semestrze organizowane są 3-4 zjazdy (wyjątkiem może być semestr pierwszy, kiedy uczelnia organizuje, oprócz wskazanych już spotkań, dodatkowy zjazd inauguracyjny)

Wirtualny Dziekanat

Po procesie rekrutacji, która odbywała się za pośrednictwem Internetu, nie trzeba załatwiać każdej sprawy osobiście, w Łodzi — jaki bowiem sens miałyby studia na odległość, jeśli trzeba byłoby przyjeżdżać na miejsce, by załatwić sprawy formalne? Dlatego obsługa dziekanatowa studiów e-learningowych przebiega w nieco inny sposób (od znanego ze studiów tradycyjnych).

Nasz Wirtualny Dziekanat — to specjalnie wyznaczona część platformy edukacyjnej, w której można załatwić sprawy formalne bez wychodzenia z domu. Jest to miejsce, w którym każdy ma dostęp do wszystkich, potrzebnych mu informacji. Znajduję się tu między innymi:

 • dane dotyczące toku studiów — rejestracji, oceny, obowiązujące opłaty;
 • dane opisowe, tj. programy studiów, karty przedmiotów, specjalizacji;
 • wzory podań, próśb, zaświadczeń;
 • komunikaty publikowane przez różne osoby i działy uczelni, tj. dziekanat, czesne, administratorów platformy czy nauczycieli akademickich.

Za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Wirtualnego Dziekanatu jest możliwość skontaktowania się z osobami odpowiedzialnymi za sferę organizacyjną studiów — pracownikami dziekanatu czy opiekunem roku. Dzięki temu wszystkie sprawy załatwia się dużo szybciej!

Program studiów

Efekty kształcenia na kierunku Ekonomia on-line w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych spełniają wymogi określone w Krajowych Ramach Kwalifikacji.

Dla studentów e-learningowych oferowana jest specjalność Rachunkowość. Specjalność ta zapewnia absolwentom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych do pełnienia funkcji analitycznych, projektowych i kierowniczych w działach księgowości, ekonomicznych, rachunkowości i controllingu w różnych podmiotach gospodarczych. Program nauczania na specjalności Rachunkowość przygotowuje absolwentów do prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń podatkowych, sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych.

Wykaz przedmiotów na kierunku Ekonomia on-line

Przedmioty kierunkowe:

 • Mikroekonomia
 • Polityka gospodarcza
 • Historia gospodarcza
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Gospodarka regionalna
 • Podstawy makroekonomii
 • Ekonomia integracji europejskiej

Przedmioty podstawowe:

 • Socjologia
 • Zarządzanie
 • Marketing
 • Prawo
 • Polityka społeczna
 • Rachunkowość
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Etyka w biznesie

Przedmioty ogólne:

 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy (angielski)

Przedmioty z modułu metod ilościowych:

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Ekonometria
 • Analiza ekonomiczna
 • Wstęp do ekonomii matematycznej
 • Metody oceny projektów gospodarczych

Przedmioty do wyboru:

 • Wykład do wyboru
 • Wykład do wyboru w języku obcym

Praktyki zawodowe

Seminarium licencjackie

Przedmioty na specjalności Rachunkowość podmiotów gospodarczych:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dziekan może przyznać studentowi prawo do indywidualnej organizacji studiów (IOS). IOS polega na określeniu indywidualnego sposobu realizacji i rozliczania programu studiów w danym semestrze lub roku akademickim.

 • Rachunkowość finansowa
 • Opodatkowanie przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Prawo spółek handlowych
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Aspekty finansowe restrukturyzacji
 • Rachunek kosztów
 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Auditing sprawozdań finansowych
 • Rachunkowość zarządcza

Dyplom

Absolwent kierunku Ekonomia on-line uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia poświadczone dyplomem i otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Dyplom Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi jest honorowany na równi z dyplomami wydawanymi przez inne szkoły wyższe i uniwersytety. Do dyplomu załączany jest Suplement, w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące przebiegu studiów absolwenta.

W naszej uczelni istnieje również możliwość wystawienia odpisu dyplomu w języku angielskim i niemieckim. Jest to bardzo pomocne dla osób starających się o pracę za granicą.

Wzór dyplomu (458.08 Kb) 
Wzór dyplomu dla studiów on-line

Stypendium

Już od I roku studiów student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu pomocy materialnej WSFiI w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Student może ubiegać się o pomoc materialną (przyznawaną przez ministra na wniosek Rady Wydziału/Rady Międzywydziałowej Uczelni) ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Opłaty za studia Ekonomia on-line

  Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna 85 zł
I i II rok studiów(płatne 12 miesięcy) 300 zł
III rok studiów(płatne 10 miesięcy) 360 zł
*płatność czesnego do 10-tego dnia za dany miesiąc, możliwość rozłożenia płatności na dwie raty
Opłaty za otrzymanie dokumentów
Lp. Nazwa dokumentu Kwota
1 Legitymacja studencka 5 zł
2 Indeks 4 zł

Numery kont bankowych:

PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684

ING BANK ŚLĄSKI 08 1050 1461 1000 0022 6629 8955

Blankiety opłat za studia można otrzymać w Dziekanacie Wyższej Szkole Finansów i Informatyki lub wydrukować z tej strony internetowej [do pobrania].

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości.

Rekrutacja na studia e-learningowe odbywa się poprzez: https://rekrutacja.wirtualnaekonomia.edu.pl.

Dokumenty niezbędne do zapisania się na Ekonomię on-line:

 • wydrukowane podanie o przyjęcie na studia licencjackie (jest ono generowane automatycznie w systemie rekrutacyjnym i wymaga tylko wydrukowania i podpisania),
 • oryginał lub poświadczona notarialnie kopia świadectwa dojrzałości,
 • trzy fotografie o wymiarze 35 x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (opcjonalnie).

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Łódź, ul. Narutowicza 7/9 ("Kaskada") (III piętro)
telefon: 42 639 91 10
telefon: 501 016 524
fax: 42 201 18 58
Kwestura telefon: 42 201 18 59
e-mail: dziekanat@wsfi.pl
e-mail: sekretariat@wsfi.pl

Godziny przyjęć:

 • od wtorku do piątku: w godzinach 10:00-15:00
 • soboty i niedziele zjazdowe: w godzinach 8:00-14:00 (w okresie wakacyjnym nieczynne) 
Script logo