Ekonomia

Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) prowadzone w Wydziale Ekonomii w Kaliszu.
Absolwenci uzyskują tytuł licencjata na specjalnościach:

  • Rachunkowość,
  • Gospodarka i administracja samorządowa,
  • Bankowość i finanse przedsiębiorstw.

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze nauki. Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym).

Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki. Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3 semestry),
  • II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych zgodnie z dokonanym wyborem specjalności, zakończona obroną pracy dyplomowej.

Programy i przedmioty nauczania są zbieżne z programami i przedmiotami nauczania wykładanymi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (co stanowi gwarancję kontynuowania magisterskich studiów uzupełniających na tym wydziale na zasadach obowiązujących absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego).

Przedmioty: podstawowe, kierunkowe, ogólne i uzupełniające

Moduł podstawowy Moduł kierunkowy Moduł metod ilościowych
Podstawy socjologii Historia gospodarcza Matematyka
Zarządzanie Mikroekonomia Statystyka opisowa
Prawo Polityka gospodarcza Ekonometria
Rachunkowość Międzynarodowe stosunki gospodarcze Analiza ekonomiczna
Polityka społeczna Gospodarka regionalna Wstęp do ekonomii matematycznej
Wstęp do prawa gospodarczego Podstawy makroekonomii Metody oceny projektów gospodarczych
Marketing Ekonomia integracji europejskiej  
Finanse publiczne i rynki finansowe    
Etyka w biznesie    

 

Moduł ogólny Moduł obieralny Moduł specjalnościowy Moduł dyplomowy
Technologie informacyjne Wykłady do wyboru Przedmioty specjalnościowe Seminarium licencjackie
Język obcy Wykład w języku obcym Praktyki zawodowe  
Ochrona własności intelektualnej      Przedmioty na specjalnościach:

Rachunkowość Gospodarka i administracja samorządowa
Bankowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość finansowa Polityka budżetowa Prawo bankowe
Opodatkowanie przedsiębiorstwa Zadania i organizacja samorządu terytorialnego Opodatkowanie przedsiębiorstwa
Rachunkowość międzynarodowa Ordynacja podatkowa Analiza sprawozdań finansowych
Rachunkowość podatkowa Prawo postępowania administracyjnego Prawo spólek handlowych
Prawo spółek handlowych Rachunkowość budżetowa Bank a przedsiębiorstwo
Analiza sprawozdań finansowych Dochody samorządu terytorialnego Rachunkowość podatkowa
Aspekty finansowe restrukturyzacji Zamówienia publiczne Ocena zdolności kredytowej
Strategie finansowe przedsiębiorstwa Budżet klasyczny a budżetowanie zadaniowe w JST Polityka pieniężna
Rachunek kosztów Finansowanie rozwoju ze środków Unii Europejskiej Bierne i czynne operacje bankowe
Auditing sprawozdań finansowych Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Rozliczeniowe operacje bankowe
Rachunkowość zarządcza Samorząd terytorialny na świecie Strategie finansowe przedsiębiorstw
  Podstawy psychologiczne zachowań gospodarczych Biznesplan i jego metodologia

 

Script logo