• Slider 5

Ekonomia

                                       Szczegóły REKRUTACJI: (link

 

Opłaty i promocje: Łódź lub Kalisz 

 

Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne)
Absolwenci uzyskują tytuł licencjata na specjalnościach:

- Organizacja i rozwój innowacyjnej firmy
- Rachunkowość w biznesie
- Menadżer sprzedaży

Wybór specjalności następuje po drugim semestrze nauki. Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym).

Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (2 semestry),
  • II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych zgodnie z dokonanym wyborem specjalności, zakończona obroną pracy dyplomowej.

Przedmioty: podstawowe, kierunkowe, ogólne i uzupełniające

Moduł podstawowy Moduł kierunkowy Moduł metod ilościowych
Zarządzanie Mikroekonomia Matematyka
Podstawy rachunkowości Podstawy makroekonomii Statystyka opisowa
Prawo Prawo cywilne Ekonometria praktyczna
Marketing                                         Prawo gospodarcze Analiza ekonomiczna
Finanse publiczne Rachunkowość zarządcza  
Finanse przedsiębiorstw Międzynarodowe stosunki gospodarcze  
Ekonomia rynku pracy Ekonomia integracji europejskiej  

 

Moduł ogólny Moduł obieralny Moduł specjalnościowy Moduł dyplomowy
Technologie informacyjne Wykłady do wyboru Przedmioty specjalnościowe Seminarium licencjackie
Język obcy Wykład w języku obcym Praktyki zawodowe  
Ochrona własności intelektualnej      
Socjologia      
Etyka w ekonomii      
Zarządzanie strategiczne
w przedsiębiorstwie
     Przedmioty na specjalnościach:

Rachunkowość
w biznesie

Menadżer sprzedaży

Organizacja i rozwój
innowacyjnej firmy

Rachunkowość finansowa

Wstęp do psychologii sprzedaży

Organizacja przedsiębiorstwa

Rozliczenia międzynarodowe

Organizacja sprzedaży

Modele biznesowe

Controlling

Prawne aspekty sprzedaży

Biznesplan i zakładanie firmy

Rachunkowość podatkowa

Autoprezentacja i prezentacje w praktyce

Optymalizacja źródeł finansowania działalności

Rozliczenia ubezpieczeniowe

Organizacja i przetwarzanie baz danych

Opodatkowanie przedsiębiorstwa

Analiza sprawozdań finansowych

Strategie marketingowe

Zarządzanie kosztami

Sprawozdawczość podatkowa

Komunikacja w relacjach biznesowych

Sprawozdawczość finansowa

Uproszczone formy ewidencji księgowej

Budowa i utrzymanie relacji z klientami

Uproszczone formy ewidencji księgowej

Rachunek kosztów

Zarządzanie czasem

Organizacja sprzedaży

Auditing sprawozdań finansowych

Badania marketingowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zaawansowana rachunkowość finansowa

Negocjacje biznesowe

Prawo pracy

Kontrola podatkowa

Marketing internetowy

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Rachunkowość budżetowa

Finanse i analiza sprzedaży

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie kapitałem firmy

Budowa i zarządzanie zespołem sprzedażowym

Rozliczenia ubezpieczeniowe

 

Merchandising

E-Commerce

 

Regulamin studiów do pobrania

Script logo