Kadry i Płace w praktyce

Charakterystyka studiów

Celem Studiów Podyplomowych „Kadry i Płace w praktyce” jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, prawa  podatkowego, wynagrodzeń, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS . Studenci będą mogli również nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz wykonywania innych, niezbędnych funkcji kadrowych.

Adresaci
Adresatami studiów są osoby planujące pracować w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak:Zarządzanie Kadrami i HR, którzy chcieliby poszerzyć i  uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • udział w zajęciach
 • Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z egzaminów


Organizacja studiów

 • studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)

 

Program  studiów

MODUŁ  KADRY

 • Problematyka zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego - 8 godz.
 • Sposób ustalania stosunku pracy oraz zmiany warunków pracy i płacy - 8 godz.
 • Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy - 4 godz.
 • Dokumentacja pracownicza - 6 godz.
 • System oceny pracowników - 6 godz.
 • Materialne i pozamaterialne narzędzia motywowania pracowników - 2 godz.
 • Problematyka zwolnień grupowych - 4 godz.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - 2 godz.

 

MODUŁ PŁACE

 • Rozliczanie czasu pracy, urlopów i zwolnień od pracy - 12 godz.
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - 4 godz.
  Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych należności - 4 godz.
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego - 4 godz.
 • Pozapłacowe świadczenia pracownicze  (podróże służbowe, ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ZFŚS, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, pozostałe świadczenia pracownicze) - 12 godz.
 • Ochrona stosunku pracy. Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy o pracę. - 8 godz.
 • System kadrowo-płacowy /zajęcia na komputerze/ - 12 godz.
 • MSR 19 Świadczenia pracownicze - 4 godz.

Razem 100 godz.

Rekrutacja i informacje organizacyjne:
Wymagane dokumenty do rekrutacji:
1) Podanie o przyjęcie skierowane do Rektora WSFiI w Łodzi (załącznik)
2) Odpis lub poświadczona przez WSFiI kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
3) 3 fotografie (format 3,5 – 4,5)
4) Potwierdzenie opłaty za studia

Miejsce składania: Łódź, ul. Narutowicza 7/9 pok. 336, p. III
Kontakt: p. Danuta Bilska, 42 639 91 10, studiapodyplomowe@wsfi.pl
Termin składania: 15 września 2016

O przyjęciu na studia decyduje decyzja komisji.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena 2.800 zł

Script logo