• "Aktywni Kaliszanie!" - Szkolenia i staże dla osób z Kalisza i powiatu kaliskiego

  W styczniu 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Aktywni Kaliszanie!”.
  Celem Projektu „Aktywni Kaliszanie!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 96 osób, które ukończyły 30 lat, znajdujących się w gorszej sytuacji na rynku pracy, z terenu Kalisza i powiatu kaliskiego.

 • Kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

  Organizujemy kolejną edycję Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Kalisza, powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego i tureckiego.
  Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dwóch sekcjach: Sekcja Ekonomii i Finansów, Sekcja Rachunkowości.

  Eliminacje do Konkursu zostaną przeprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych na początku stycznia 2017 r., natomiast finał Konkursu odbędzie się 25 stycznia w Wydziale Ekonomii w Kaliszu.

 • Projekt „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” - szkolenia i staże w Łodzi

  Projekt „Srebrna gospodarka szansą dla Ciebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

 • Ostatnie wolne miejsca - "Kadry i płace"

  Ostatnie miejsca na studiach podyplomowych "Kadry i płace" w Kaliszu.
  Zajęcia od listopada dla tegorocznych absolwentów WSFiI rabat 20%.

  Więcej informacji pod adresem http://www.wsfi.edu.pl/kadry-i-place-w-praktyce.html

 • Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Kaliszu

  Jak co roku, jest to dla nas wytężony czas pracy ale już wszystko gotowe. Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się na Wydziale w Kaliszu w dniu 8.10.2016 o godz.9.30

  Więcej informacji udzielamy telefonicznie. Zapraszamy!

Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.

Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Script logo