• Slider 5

Oceny Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Oceny Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Uchwała Nr 319 / 2013
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.

 

w sprawie oceny programowej na kierunku "EKONOMIA"
prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia
o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomii w Kaliszu
Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

 § 1

Na podstawie art. 48 ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 i 742), Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu działającego w ramach obszaru nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku EKONOMIA prowadzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomii w Kaliszu Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi – wydaje ocenę

 
POZYTYWNĄ

 § 2

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunkuEKONOMIA studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.

 § 3

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku studiów EKONOMIA wymienionej w § 1 jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2018/2019.

 § 4

1.     Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2.    Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

 § 5

Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1.     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2.     Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi.

 § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
Marek Rocki


Kopia pisma Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej


 

Uchwała Nr 318 / 2013
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie oceny programowej na kierunku "EKONOMIA"
prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia
o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym
Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

§ 1

Na podstawie art. 48 ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 i 742), Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu działającego w ramach obszaru nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku EKONOMIA prowadzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi – wydaje ocenę

POZYTYWNĄ

§ 2

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunkuEKONOMIA studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.

§ 3

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku studiów EKONOMIA wymienionej w § 1 jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2018/2019.

§ 4

1.     Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2.    Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 5

Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1.     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2.     Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ: 
Marek Rocki


 Kopia pisma Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej


 
Uchwała Nr 25 / 229 
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "Finanse i rachunkowość" 
prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 
Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi 
na poziomie studiów pierwszego stopnia
 
§ 1
Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Ekonomicznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi wydaje ocenę
 
POZYTYWNĄ
 
§ 2
Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną pozwalającą na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość. 
Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.
 
§ 3
Następna ocena jakości kształcenia na kierunku studiów Finanse i rachunkowość w jednostce, o której mowa w § 1, powinna nastąpić w roku akademickim 2014/2015.
 
§ 4
Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.
 
§ 5
Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej: 
Marek Rocki
Script logo