• Slider 5

Oferta studiów on-line

ORGANIZACJA STUDIÓW W TRYBIE On-Line:

WSFI oferuje możliwość studiowania w trybie on-line!! Do wyboru są cztery bardzo atrakcyjne specjalności realizowanie na kierunku ekonomia. Doskonale przygotowane, obszerne materiały dydaktyczne oferowane na specjalnej, dedykowanej platformie internetowej (Learning Open Space) pozwalają w sposób skuteczny przyswoić wiedzę i nabyć przydatne w pracy kompetencje. 
Studia, zgodnie z istniejącymi przepisami, realizowane są w systemie blended-learning. Oznacza to, że część przedmiotów prowadzonych jest na platformie e-learningowej, zaś pozostałe - przede wszystkim zajęcia praktyczne i warsztatowe - odbywają się tradycyjnie m.in. w laboratoriach komputerowych. 

Dyplom uzyskany na zakończenie studiów e-learningowych jest identyczny z dyplomem studiów realizowanych w trybie niestacjonarnym. 

Zalety studiów e-learningowych:
- oszczędność czasu i pieniędzy,
- nauka we własnym tempie,
- minimalizacja liczby zjazdów tradycyjnych,
- łatwiejsze powiązanie studiów z innymi obowiązkami,
- można studiować w każdym miejscu (ławka w parku, łódka na jeziorze) i o każdej porze dnia (nawet w środku nocy),
- dyplom niczym się nie różni od dyplomu studiów tradycyjnych. 

Zapraszamy do: REKRUTACJI

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU EKONOMIA:

Absolwent kierunku ekonomia w WSFiI uzyska gruntowną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości pozwalających na zrozumienie prawidłowości występujących we współczesnych gospodarkach, a także na poznanie metod ilościowych i posługiwanie się nimi w rozwiązywaniu praktycznych problemów ekonomicznych i zarządczych. Podstawy teoretyczne oraz zdobyte umiejętności zapewnią podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych, finansowych i  zarządczych pożądanych w miejscach pracy oraz w indywidualnej działalności gospodarczej.  Większość przedmiotów w programie studiów została ukierunkowana na zdobywanie umiejętności praktycznych 
i kompetencji społecznych.

Absolwent kierunku ekonomia może podjąć pracę w jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, instytucjach finansowych na stanowiskach analitycznych, kierowniczych, specjalisty ds. sprzedaży, ekspertów ds. podatkowych i finansowych oraz controllingu i zarządzania personelem. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze MSP.

Absolwent studiów ekonomicznych pierwszego stopnia może kontynuować naukę na drugim stopniu studiów, których wymagania wstępne przewidują osiągnięcie efektów i kompetencji na pierwszym stopniu. Ponadto może dokształcać się na studiach podyplomowych i kursach podwyższających kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne (dzienne) lub niestacjonarne (zaoczne) z podziałem na 6 semestrów. 

Program realizowany jest dwustopniowo:

  • I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (2 semestry),
  • II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych, zakończona obroną pracy dyplomowej (4 semestry).

Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia.

Script logo